Suất tái định cư tối thiểu được hiểu như thế nào hiện nay?

Dựa theo quy định và tình hình cụ thể của địa phương, UBND cấp tỉnh quy định bằng nhà ở, đất ở, bằng nhà

Hỏi: Tôi có nghe nói, trong chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, nếu tiền bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tối thiểu thì chủ đất sẽ được hỗ trợ thêm. Vậy tôi xin hỏi, suất tối thiểu được hiểu như thế nào?

Ninh Thúy (Bình Dương)
Xuất tái định cư tối thiểu
Suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở, đất ở hoặc bằng nhà ở,
bằng tiền để phù hợp với việc lựa chọn của người được bố trí tái định cư

Trả lời:

Với những trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở của cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở và được giải quyết nhận đất ở hoặc nhà ở tái định cư, đúng là nếu số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì người sử dụng đất sẽ được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất (khoản 1 Điều 22 Nghị định 47/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất).

Điều 27 nghị định trên hướng dẫn về suất tái định cư tối thiểu, cụ thể: Suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở, đất ở hoặc bằng nhà ở, bằng tiền để phù hợp với việc lựa chọn của người được bố trí tái định cư. Nếu suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở, đất ở thì diện tích đất ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương và diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở. Nếu suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở thì diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở. Nếu suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì khoản tiền cho suất tái định cư tối thiểu phải tương đương với giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng nhà ở, đất ở tại nơi bố trí tái định cư.

Dựa theo quy định và tình hình cụ thể của địa phương, UBND cấp tỉnh quy định suất tái định cư tối thiểu bằng nhà ở, đất ở, bằng nhà ở và bằng tiền.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *